VEDTÆGT  for Vinding Kirkegård, Provsti: Herning Nordre, Kommune: Herning, Stift: Viborg

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1. Kirkegården bestyres af Vinding menighedsråd. Kirkegårdens drift forstås af det af menighedsrådets nedsatte kirkegårdsudvalg.

§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til graver via vinding-kirke@mail.dk.

B. Gravsteder

§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

§ 4. Størrelsen på et kistegravsted for en voksengrav skal være 2,60 x 1,2 m.  Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets/kirkegårdsudvalget samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 5. Størrelsen på et urnegravsted er 1,00 x 1,00 m.

Stk 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

§ 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

C. Gravstedernes indhegning

§ 7. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom, se dog undtagelse i afsnit D, § 8, nr. 5 og 6 (hvor menighedsrådet ikke står for vedligehold og klipning af hække).

Gravsteds hækkene må kun bestå af følgende planteart: Thuja eller som menighedsrådet bestemmer. Bag hække og side hække plantes i skellinje. For hæk plantes 10 cm indenfor skellinje. Gravhækkene skal have følgende højde: Bag-hæk 60 cm. Side-hæk 40 cm. For-hæk 30 cm.

Beplantning på gravsteder må ikke overstige 2,0 m i højde.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at fjerne det der overstiger 2 m ved først kommende lejlighed. Ved omlægning skal det fjernes.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige af gravstedsindehaveren.

D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger

§ 8. Kirkegården er inddelt i 7 afdelinger:

1) A1 – A5

2) B1 – B13, hvor af B1, 3-5, og B1, 11-12, B3, 18-19, A1, 9-10 og B7 – 8 er fredet som bevaringsværdige gravminder

3) C7 – C12

4) D1 – D 21

5) E1 – E7

6) F1 - F7

7) G1 - G3

Afdeling A er lyngområde med kiste og urnepladser. Der opkræves obligatorisk vedligehold på gravsted, som beregnes som plade i græs ifølge takstblad. Gravminder må max være 40 cm. høj og 60 cm. bred og skal være med ru overflade. der må kun sættes buketter og vinterkranse ved mindesten.  Nuværende aftale udløber ved fredningstids ophør, dog med undtagelse af efterlevende ægtefællers ret til, at blive begravet i eksisterende gravsted.

Hvoraf E6 og E7 er urnegravsteder/kistegravsteder. Gravminder forarbejdet i rød wonga 40 x 60 cm med graverede bogstaver nedlægges i græs. Der opkræves obligatorisk vedligehold for gravplads ud fra takstblad for kirkegårde.

8) F1-F7.

 F6, 1-21: Urnegravsteder/kistegravsteder med mulighed for gravsted. Der opkræves obligatorisk vedligehold på gravplads, som beregnes med 60% gravsted i plæne og 40% almindelig gravsted ud fra takstblad for kirkegårde.

Gravsted 22 – 54 er urnegravsteder der nedsættes i græs (ukendtes grav) markeret med fælles sten. Der opkræves obligatorisk vedligehold ud fra takstblad for kirkegårde.

 F7 er urnegravsteder/kistegravsteder. Urnen/kisten nedsættes i græs bed med bag-hæk. Gravminder max 60 cm sættes ved bag-hæk. Der opkræves obligatorisk vedligehold for gravplads ud fra takstblad for kirkegårde.

9) G1 – G3 er urnegravsteder 1 x 1 m, gravminder max 60 x 60 cm.

10) G1, G2, G3 og E6, 1-21: Der må max nedsættes 4 urner pr. gravsted.

Følgende gravpladser langs kirkens nordside kan ikke fornyes efter periodens udløb:

D6. 1-2

D7. 1-2

D8. 1-2

D9. 1-2

D10. 1-2

D11. 1-2

D12. 1-2

D13. 1-2

D14.1-2

Alle anførte gravsteder er nedlagt på nuværende tidspunkt, med undtagelse af D14, 1-2

Stk. 2. Gravsteds hækkene må kun bestå af følgende planteart: Thuja eller som menighedsrådet bestemmer.

E. Fredningstider

§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 30 år. Fredningstiden for børnegrave (børn til og med 6 år) er 20 år.

Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er mindst det dobbelte af fredningstiden.

§ 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 15 år.

F. Erhvervelse af gravsted

§ 10. Når der udlægges et gravsted, sørger graveren  for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger graveren for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 11. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensognsboende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre udensognsboende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af sognets beboere.

§ 12. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 10 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.

Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser.
Stk. 3. Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog aldrig længere end 60 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder.
Stk. 4. Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en begravelse.

§ 13. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§ 14. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

G. Fornyelse af gravsted

§ 15. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist.
Stk. 2. Graveren udsender varsling af ophør af brugsretten senest seks måneder før brugsperiodens udløb, med mulighed for at forny brugsretten til gravstedet, og at henvendelse herom skal ske til graveren snarest og senest ved brugsperiodens udløb.
Stk. 3. Hvis indehaveren ikke henvender sig inden svarfristens udløb, sender graveren en ny påmindelse, hvoraf det fremgår, at hvis graveren ikke har modtaget ønske om fornyelse af brugsretten til gravstedet inden brugsperiodens udløb, overgår gravstedet til kirkegården, og at indehaveren har ret til - i op til 4 uger efter gravstedets udløbsdato - at fjerne planter og gravminder.

§ 16. Modtager graveren meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.

Stk. 2. Hvis graveren ikke modtager den i stk. 1, nævnte erklæring, placeres et skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at pårørende kan henvende sig til graveren. Har ingen henvendt sig efter 1 år, kan gravstedet nedlægges.

H. Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning (dvs. hæk), arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer.

§ 18. For afdelingerne E6, E7, F6, F7, A1-5 gælder, at der i forbindelse med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§ 19. Vedligeholdelsen af gravstederne på afdelingerne B, C, D, E1-5, F1-5 og G1-3 påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.

§ 20. Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig stand.

Stk. 2. Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 14 dage. Af påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af påmindelsen fremgår endvidere, at menighedsrådet mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren skal kontakte menighedsrådet inden fristens udløb, hvis der ønskes indgået en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelse.
Stk. 3. Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller henvendt sig ved fristens udløb, sættes et skilt på gravstedet, hvor gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til menighedsrådet indenfor 4 uger.
Stk. 4. Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan menighedsrådet rydde gravstedet.

§ 21. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende.

J. Takster

§ 22. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på www.vindingkirke.dk

K. Øvrige bestemmerser

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage dog ikke juledag, påskedag og pinsedag.

L. Ordensbestemmelser

§ 23.

1) Kirkegården er åbent døgnet rundt.

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Man skal derfor opføre sig sømmeligt, når man færdes på kirkegården.

3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

5) Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

9) Hunde skal føres i snor.

10) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdslederens særskilte tilladelse.

12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

13) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

14)Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underslag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

15) Bænke må kun opstilles på gravstederne med graverens samtykke.

16) Udsmykning: Solcellelys, elektrisk lys og batteri lys er ikke tilladt. LED-starinlys er dog tilladt.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter på kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget

 

Vinding Menighedsråd, den 23. november 2022