VEDTÆGT for Vinding kirkegård Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold §1
Kirkegården ejes af Vinding kirke og bestyres af Vinding menighedsråd. §2
Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtsegt for kirkeværgen.
Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.
Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet. §3
Graveren opbevarer et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser og der opbevares et eksemplar afkirkegårdskortet i boksen i præstegården.
Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen føres elektronisk i et af Kirkeministeriet godkendt system.
Stk. 3. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.
B. Gravsteder §4
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.
Erhvervelse og fornyelse §5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren. §6
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller umenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet. §7
Begæring om erhvervelse afgravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
l)har bopæl i sognet
2) er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.
Stk 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. l, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Ønskes støn-e gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.
Stk, 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere bmgsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige bmgsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle bmgsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.
§8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende bmgsperiode, §9
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse. §10
Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke. §11
Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Påmindelsen sendes med afleveringsattest. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.
Nedlæggelse og regulering
§12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse. §13
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet affredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Gravstedernes indhegning
§14
Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- ellerjerngitterværk, muiværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.
Gravstedernes beplantning
§15
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.
Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.
Gravminder
§16
Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.
Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, afprovstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.
Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.
Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.
Gravstedernes vedligeholdelse
§17
Indehaveren afbmgsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.
Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladseme i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. §18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget afnaturbegivenheder, hærværk eller vold.
§19
Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i kirkegårdens takstblad.
Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stiftsadmitiistrationen en gang for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes afprovstiudvalget. En aftale om, at kirken overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.
Særlige bestemmelser for kistegrave §20
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave (børn til og med 6 år) er 20 år. §21
En gravplads for en voksen skal være 2,60 x 1,2 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst l m j ord over kistelåget.
Stk, 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets/kirkegårdsbestyrelsens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav, §22
Anvendes jern-, zink- eller egetræsldster eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen. §23
Flytning afgravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.
Særlige bestemmelser for urnegrave §24
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for urnegrave 15 år. §25
Et urnegravsted skal være 1,00 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.
Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.
Stk, 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.
§26
Urner afplasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kunjordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet,
Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil. §27
Flytning afgravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.
Øvrige bestemmelser
§28
Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes afprovstiudvalget. §29
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage dog ikke l. juledag, l. påskedag og l. pinsedag.
C. Ordensbestemmelser §30
l) Kirkegården er åben fra kl. 00 til kl. 24
2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
5) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbmgere, skal efter endt bmg straks sættes tilbage på deres plads.
6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt,
9) Hunde skal føres i snor,
10) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
11) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdslederens særskilte tilladelse.
12) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
13) Ukmdtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
15) Bænke må kun opstilles på gravstedeme med graverens samtykke.
Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse afgravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Stk. 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.
D. Takster
Der henvises til kirkegårdens takstblad, som kan ses på kirkegårdskontoret eller på hjemmesiden
www.vindingkirke.dk, og er det gældende takstblad for Herning Nordre provsti
Vinding Menighedsråd, den 7. november 2018
//Z^Æ- A^/A) c Iri^aFrøjk Menighedsrådets formand Lod^d^ ^~12-;,
Godkendt af Herning Nordre provstiudvalg, den
Herning Nordre Provsti 6i. Kirkwej 33 „ 7400 Herning


Tillæg

§7 stk. 8. Når erhvervelsen af gravstedet udløber, og der ingen pårørende gravstedet slettes efter l år fra brugsperiodens udløb. 

§25 Der må max. nedsættes 4 urner pr gravsted i områderne G1,G2 og E6. 

Gravsteds hækkene må kun bestå af følgende planteart: Thuja eller som menighedsrådet bestemmer. 

Bag hække og side hække plantes i skel linje. For hæk plantes 10 cm indenfor skel linje. 

Gravhækkene skal have følgende højde: Bag-hæk 60 cm. Side-hæk 40 cm. For-hæk 30 cm. 

Beplantning på gravsteder må ikke overstige 2,0 m i højde. 

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at fjerne det der overstiger 2,0 m ved først kommende lejlighed. Ved omlægning skal det fjernes. 

GI, G2 og G3 er urnegravsteder 1x1 m, gravminder max 60x60 cm. 

E6 er urnegravsteder/kistegravsteder. Gravminder forarbejdet i Rød Wonga 40x60 cm med graverede bogstaver nedlægges i græs. Der opkræves obligatorisk vedligehold for gravplads ud fra takstblad for kirkegårde. 

E7 er urnegravsteder/kistegravsteder. Gravminder forarbejdet i Rød Wonga 40x60 cm med graverede bogstaver nedlægges i græs. Der opkræves obligatorisk vedligehold for gravplads ud fra takstblad for kirkegårde. 

F7 er urnegravsteder/kistegravsteder. Umen/kisten nedsættes i græs bed med bag-hæk. Gravminder max. 60 cm høj sasttes ved bag-hæk. Der oph-æves obligatorisk vedligehold for gravplads ud fra takstblad for kirkegårde. 

F6 Gravplads 1-21 urnegravsteder/kistegravsteder med mulighed for gravsten. Der opkræves obligatorisk vedligehold på gravplads, som beregnes med 60% gravsted i plæne og 40% almindelig gravsted ud fra takstblad for kirkegårde. 

F6 Gravplads 22 - 54 er urnegravsteder, 

med fælles sten. Der opkræves UDSMYKNING: Solcellelys, elektrisk tilladt. 

Ved køb/reservation afkisteplads/umeplads vedligeholdelsespligten overtages fra købsdatoen. B 7-8 er fredet som bevaringsværdige gravminder Følgende gravpladser langs kirkens nordside kan ikke 

D6.1-2 D7.1-2 D8.1-2 D9.1-2 D10.1-2 DU.1-2 D12.1-2 

Vinding Menighedsråd, den 15. april 2020 

Formand Inga Frøjk