Vinding Sogn

Dato: ons. d.20-03-2024 kl. 17.00

Blad nr. 276

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 

 

 

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved P.L

 

 1. Økonomi

Gennemgang af regnskab 2023 Helle Nielsen / P.K se bilag

 1. Nyt fra Præsten M.M

 

 1. Nyt fra medarbejdere H.S

             

 1. Status på anlæg og konfirmandlokale I.T

 

 1. Rettelse i tidligere referat

 

 

 

 1. Valg 2024 L.L
 2. Ønske fra Gideonitterne om kort info til en gudstjeneste L.L

 

 1. Ansøgning om tilskud til DFS. børnelejr på Humlumstrand se bilag L.L
 2. Evt.

konfirmand udflugt med teen FC aflyst i år L.Linfo vedr. Minikonfirmandafslutning M.M

Info vedr. Gud og Guf A.O

Afstem forventning til deltagelse, fra Menighedsrådet i tiltag ud fra Kirken L.L

Afbud: Tanja

1. iab.

2. Vi sang nr. 192: Hil dig, frelser og forsoner. Poul Erik læste fra bogen ”Kongeord”.

3. Vi gennemgik og godkendte regnskabet for 2023. Vinding Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12023014, Regnskab 2023, Afleveret d. 14-03-2024 10:23.

4. iab.

5. Forårsarbejdet begynder efter påske. Der er fældet træer i læhegn mod syd. PC i kirken er gammel. Vi vedtog, at Henning køber en ny.

 

6. Der er søgt nedrivnings- og landzonetilladelser. Der er sendt materiale ud til Idéhuset og K2huset, der vil give tilbud. Kim Bærentsen fik også tilbuddet, men takkede nej pga. travlhed. Der er også søgt to tilbud på nedrivning.

7. I forrige referat stod der under punkt 12: ”Kommunen har bevilget 5000 kr. til byfesten, som bliver til noget i juni 2024”. Det er ikke korrekt. Kommunen har ikke bevilget 5000 kr.

8. Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalget tirsdag den 14. maj.

9. Vi vedtog at Morten tager kontakt til Gideonitterne og aftaler, hvilken søndag de kan komme og orientere om arbejdet.

 

10. Vi vedtog at yde 3400 kr. til Børnelejr på Humlum Strand. Til gengæld regner vi ikke med at yde igen næste år. Særstandpunkt: Ivan stemte imod.

11. Afslutning for minikonfirmander på søndag: Anette O har styr på forplejningen i konfirmandlokalet. Anette har fundet medhjælpere til at stå for spisningen efter Gud & Guf. Vi drøftede, hvad der ligger i, at menighedsrådet er arrangører/medarrangører ved aktiviteter. Forventes det, at ”alle” deltager? Gud & Guf 4. april.

 

Underskrifter

 

Vinding Sogn

Dato: ons. d.07.02-2024 kl. 19.00

Blad nr. 275

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved M.M
 3. Nyt fra Præsten M.M

 

 

 

 1. Nyt fra medarbejdere H.S

 

 

 

 

 1. Økonomi P.K  

1 Årlige beslutning om placering af likvide midler vi tager beslutning om vi beholder vores nuværende bank.

2 Regnskab instruks - Provstiet har ændret grænsen for hjemtagelse af tilbud til kr. 50.000 skal godkendes se bilag.

3 Der er sendt rykker ud til debitor, vi gennemgår om der er sket en reducering i forbindelse med rykker.

Se bilag                  

 1. Fastsættelse af dato for medarbejdermøde, herunder hvor det holdes. I.T
 2. Orientering om renovering af præstegården. I.T
 3. Orientering om etablering af haveanlægget ved præsteboligen, herunder det store vandtryk i jorden/overfladen I.T
 4. Valg 2024 L.L

Orienteringsmøde 14 maj herunder annoncering og placering for mødet

 1. Referat fra fælles arrangement med Vlado Lenz Præstbjerg Y´s Men og Foredragsforeningen L.L
 2. Forslag om en kirkekoncert d. 20.03.24 L.L
 3. Evt.

Afbud: Tanja Pedersen

1. Iab.

2. Vi sang DDS 404.

3. Vi drøftede, om det fortsat er nødvendigt at sende høstofferkuverter ud med kirkeNyt. Vi vedtog at fortsætte med at sende ud med KirkeNyt. Vi drøftede prisstigningen på porto, og vedtog at holde pause med dåbshilsner, og at sende Gud & Guf breve ud på land-ruten med post.

4. Henning efterlyser et kursus i førstehjælp til de ansatte. Der må ikke køres på genbrugsplads uden at betale. Vi vedtog at gøre begge dele. Træer langs mindelunden trænger til beskæring. Henning kontakter Carsten Opstrup. Der er kommet LED lys på kirken. Der arbejdes fortsat med at sætte kantsten. Det er færdig næste år.

5.1. Vi vedtog at fortsætte med Hvidbjerg Bank. 2. Vi gennemgik og godkendte regnskabsinstruksen. 3.Vi vedtog at gennemgå debitorlisten på næste møde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Medarbejdermøde onsdag den 6. marts 18.00 i SKI.

 

 

7. Vi drøftede diverse scenarier. Ivan kontakter Vind menighedsråd.

 

8. Carsten Opstrup er i gang med etablering af haveanlæg. Vi vedtog at anlægge et dige langs træerne mod syd.

 

 

 

9. Leif orienterede om mødet om valgregler. Det blev drøftet, hvem af de nuværende menighedsrådsmedlemmer der ønsker at genopstille.

 

 

10. Leif refererede fra mødet. 249 deltagere. Der skal forventningsafstemmes i fremtiden, når vi siger ja til at være medarrangører. Vores del af underskuddet er ca. 1300 kr.

 

11. Vi vedtog at der afholdes en kirkekoncert 20. marts. Vi yder 2000 kr. til koret og der annonceres. Inger Kamstrup er kontaktperson.

12. Næste møde 20. marts flyttes fra 19.00 til 17-19. Ivan undersøger, hvordan der kan laves en fælleskalender for konfirmandlokalet. Vi drøftede lydanlægget i kirken. Kommunen har bevilget 5000 kr. til byfesten, som bliver til noget i juni 2024.

Underskrifter

 

Vinding Sogn

Dato: ons. d.22.11.2023 kl. 19.00

Blad nr. 274

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved P.L
 3. Nyt fra Præsten M.M

 

 1. Nyt fra medarbejdere H.S

 

 

 

 1. Økonomi P.K                        
 2. Præstebolig status I.T

Der er indhentet 3 tilbud på fliser og havearbejdet ved præsteboligen. Tilbuddene skal være fremme senest 21.11.23. Gennemgang af disse

 1. Status på renovering af præstegården I.T

 

 

 

 1. Diverse vedr. telefoni m.v. vedr. præstegården I.T
 2. Aftale om afregning af forbrug i præsteboligen, samt pasning af udenomsarealer I.T
 3. Gennemgang af pkt. fra provstiets formandsmøde

 

 

 

 

 1. Valg 2024

 

 1. Vi synger julen ind tirsdag d. 5.  evt. traktement i Skovhuset ved MR. M.M
 2. Valg af formand/næstformand/ kasserer/kirkeværge/kontaktperson/sekretær L.L
 3. Forslag om Fadderbrev M.M

 

 1. Evt. Næste møde januar 2024

 

 

 1. Lukket pkt. afløser for kirketjener

 

1. Iab.

2. Vi sang 766: Se Hvor sig dagen atter skynder.

3. Morten flyttede 2. november. Fastelavnsgudstjenesten bliver 13.30. Borgerforeningen er orienteret.

4. Der dækkes til vinter. Det går planmæssigt. Kristel holder i næste uge. Henning køber en erkendtlighed til hende. Vi vedtog at udskifte belysning i graverbygningen og skovhuset til LED. Leif søger provstiet om midler.

5. MobilePay skal opdateres.

6. Vi gennemgik tilbuddene og vedtog, at tage imod tilbuddet fra Carsten Opstrup på 225250,- kr. inkl. moms. Ivan kontakter Vind menighedsråd.

 

 

7. Vi vedtog scenarie 2. Scenarie 1 giver ikke den nødvendige plads. Ivan kontakter Vind og under forudsætning af at Vind er enig sendes derefter en ansøgning til provstiet.

8. Ivan redegjorde for ændringer i telefoni i præstegården og på graverkontoret.

9. Ivan gennemgik aftalerne med Morten og Henning.

 

 

10. Leif redegjorde for formandsmødet. Et fokuspunkt er ”grøn omstilling”. 5 %s midler omdøbes til ”reserven”. Provstiet opfordrer til, at valget bliver et fast punkt på dagsordenen fra nu og frem til valget. Kursus 15. januar for valgbestyrelserne i Aulum Kirkehus. Orienteringsmøde 14. maj. Menighedsrådsvalg 17. september.

11. Vi drøftede det kommende valg. Leif tager punkter med igen.

12. Hanne Stokholm har tilbudt at arrangere det for menighedsrådet. Vi siger tak!

13. Vi vedtog genvalg på alle poster.

 

 

14. Vi vedtog at give fadderbreve til fadderne. Morten sørger for det.

15. Deadline for KirkeNyt 24.11. Der skal findes en dato for medarbejdermøde. Leif lægger en plan for menighedsrådsmøder i 2024. Kulturugemøde 7. december.

16. Vi vedtog Ivans oplæg.

 

Dato: ons. d.25.10.23 kl. 19.00

Blad nr. 273

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

1.Gk af dagsorden A.O.

2.Indledning ved T.S.

3.Nyt fra præsten M.M.

 

 

 

 

4.Nyt fra medarbejdere H.S.

 

5. Økonomi P.K.

Godkendelse af kvartalsrapport

Godkendelse af budget

Godkendelse af ny regnskabsinstruks og bogføringsprocedure.

 

 

 

 

6.Præsteboligstatus I.T.

 

7.Timeforbrug tjenstligt lokale I.T.

8.Drøftelse vedr. renovering af præstegård. Dagsorden fra præstegårdsudvalgsmødet samt notat. Er udsendt 09.10.2023 I.T

9.Fysisk og psykisk APV samt MUS er afholdt med kirkegårdens personale, der orienteres herom. Prioriterings og handlingsplan vedh. I.T

10.Vi synger julen ind tirsdag d. 5.  evt. traktement i Skovhuset ved MR. M.M

11.Ansøgning om støtte til sognelejr L.L

12.Forslag om boggave til dåbsforældre ”Dåben” af Erik Nikolajsen 125 kr.

13. Evt.

14. Lønforhandling 2023 (Lukket punkt) Der er modtaget brev om lønforhandling Brevet samt notat vedh. I.T

1. iab.

2. Vi sang Livstræet.

3. Vi vedtog at holde fastelavnsgudstjeneste 13.30. Gud & Guf bliver 3. april og 2. oktober. Caféeftermiddage: 18. april; 22. august; 14. november. Konfirmandforældreaften onsdag den 1. november 2023. Der skal dækkes op og laves kage/kaffe til 45 personer. Christina Kristensen har meldt fra at forestå minikonfirmandundervisningen.

4. Der er påbegyndt vinterdækning. En af vore medarbejdere, Hanne, vandt konkurrencen ved vinterdækningskursus i Vemb.

5. Vi godkendte kvartalsrapporten. Peder kontakter Vestjysk Agro vedr. påfyldning af olie. Vi gennemgik og godkendte budget 2024. Vinding Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12023014, Budget 2024, , Endelig budget afleveret d. 20-10-2023 11:29. Vi vedtog at menighedsrådsmedlemmer og ansatte bemyndiges til at købe op til grænsen: 5000 kr. Efter aftale med en af de bemyndigede kan frivillige købe. Vi godkendte bogføringsprocedure. Høstofferfordeling: Der indkom 16676 kr. Der var øremærkede 13076 kr. Menighedsrådet fordelte de resterende 3600 kr.: som følger: Vinding børneklub: 900 kr. Teen FC: 900 kr. FC Junior: 900 kr. KFUM-Spejderne: 900 kr. Fordelingen ifølge bilag 273.

6. Ivan redegjorde for aflevering af præstebolig; internet er skiftet til Altibox; telefoni fortsætter hos TDC.

7. Aftalen gælder fra 1. november 2023.

8. Vi vedtog, at Finn Balles tanker giver god mening. Dog er der brug for at der sker en udvidelse for at kunne facilitere vores nuværende aktiviteter, fordi privatkøkkenet bortfalder, og der bliver brug for et teknikrum, samt rum til rengøringsmaterialer.

9. Ivan redegjorde for APV og MUS. Vi godkendte prioriterings- og handleplan.

 

 

 

10. Vi vedtog at arrangere kaffe efter julearrangementet i Skovhuset.

 

 

11. Vi vedtog ikke at give et tilskud.

 

12. Vi ved at købe bogen ”Dåben” som præsten uddeler ved dåbssamtalen.

 

13. Næste møde 22. november. Ivan orienterede om åbenthus.

14. Vi drøftede lønforhandlingen. Se notat hos kontaktpersonen.

 

Vinding Sogn

Dato: ons. d.20.09.23 kl. 19.00

Blad nr. 272

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved A.O
 3. Nyt fra Præsten M.M

 

 

 

 

 

 1. Nyt fra medarbejdere H.S
 2. Økonomi P.K
 3. Revisionsprotokollat gennemgås

Revisor bemærkning, der er givet gave til personalet

 1. Gennemgang af syn ved kirken  A.O      

   

  

 1. Byfest/ fællessang T.S

 

 

 1. Præstebolig status I.T

 

 

 

 1. Ansøgning om støtte til House of care
 2.  
 3. Evt.
 4.  

1. Iab.

2. Vi sang ”Septembers himmel er så blå”

3. Tak for opmærksomhed i forbindelse med sygemelding. Orientering om ferie og friweekends. Drøftelse af, hvordan der organiseres borddækning, kaffe og kage til diverse arrangementer. Vi drøftede minikonfirmandundervisningen og evt. medhjælp, som vi anslår til en merudgift på ca. 4000 kr. Der er købt ny printer til kirkeministeriets PC, ca. 1900 kr.

4. Christel har fået sin virksomhedspraktikperiode forlænget til 1. dec.

5. Iab.

6. Vi gennemgik og underskrev revisionsprotokollatet. Vi har behandlet og taget bemærkningerne til efterretning.

 

 

7. Utætheder og løsnede plader i kirkens tag er blevet større. Det er ikke længere bare et opmærksomhedspunkt, men en bekymring og noget, der skal handles på nu. Graverbygningen trænger til at blive malet. Svenning Lauritsen laver et overslag på fuger i kirken på vest-, nord- og østsiden.

8. Poul Erik og Tanja har været til møde om byfestens fremtid. Vi vedtog at understøtte ”fællessangs”-arrangementet i forbindelse med byfesten op til 5000 kr.

9. Tidsplanen følges. Aflevering ca. i uge 43. Helle Ansbjerg laver et udkast til anlæg af belægning, have mv.

Vedr. nedbrydning og opbygning af den gamle præstegård holdes der møde med provsten og Finn Balle 27/9 kl. 16.00.

10. Vi vedtog ikke at støtte House of Care nu, men i forbindelse med fordeling af høstoffer.

 

11. Vi drøftede indkaldelse af suppleanter til menighedsrådsmøder. Ægteskabskurset er blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Vi drøftede afholdelse af koncerter med mere landskendte personer/grupper. Studieturen til Møltrup er blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi drøftede, hvordan vi kan finde ud af, hvilke arrangementer folk vil komme til. Pølsearrangementet i forbindelse med høstgudstjenesten arrangeres af Teen FC.

 

Vinding, den 20.09.2023

Vinding Sogn

Dato: ons. d.08.03.23 kl. 19.00

Blad nr. 267

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved H.S
 3. GK af regnskabsinstruks se bilag Helle Nielsen

 

 

 1. GK. Af regnskab P.K

 

 

 1. Medarbejder signatur udgår, vi overgår til Mit ID Erhverv

GK. Af Tina Abildtrup Nørgaard oprettes som ledelsesrepræsentant LL

 1. Nyt fra Præsten M.M

 

 1. Nyt fra Medarbejdere H.S

 

 

 

 

 1. Præstebolig status I.T.

 

 1. Organist ønsker abonnement på salmer.dk M.M
 2. Fællesmøde med Præstbjerg Y`s Men`s club L.L
 3. Julevandring 2023 T.S
 4. Aftale vedr. Hede Danmark P.L
 5. Ansøgning fra Vinding børneklub vedr. kursus godtgørelse
 6. Evt.
 • MR møde juni rykkes til 6 juni

 

1. iab.

2. Vi sang DDS 786: Nu går solen sin vej.

3. Vi godkendte regnskabsinstruksen med følgende tilføjelse: Charlotte og Jørgen føjes til som medarbejdere med dispositionsret: 5000 kr. Samt ved indhentning af tilbud vedr. præstegården: nybyggeri over 25000 kr.: Ivan. Og Poul Erik vedr. vedligeholdelse.

4. Vi gennemgik og godkendte regnskabet. Vinding Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12023014, Regnskab 2022, Afleveret d. 01-03-2023 14:19.

5. Vi godkendte Tina Abildtrup som ledelsesrepræsentant.

 

 

 

 

6. I forbindelse med byfesten bliver gudstjenesten den 11. juni en del af temaet ”Vild med verden”.

7. Afdeling A er ved at blive etableret med lynglandskab. Kirken trænger til kalkning. Poul Erik kontakter et firma. Det undersøges, om der kan laves en QR kode på de fredede gravminder. Der ønskes en ny motorvogn på budget 2024, ca. pris: 95000 kr. Det ønskes at sætte dobbelt antal kantsten i 2024, som betyder et budget på ca. 50000 + moms.

8. K2 huse har sendt ansøgning om byggetilladelse. Vi håber på en sokkelkote på 35. Til inventar mv. afsættes 300000 kr.

9. Vi vedtog at få et abonnement på salmer.dk 1400 kr. årligt.

 

10. Leif har fået en forespørgsel fra Y’s Mens Club om et arrangement i 2024. Leif undersøger om der er tale om et emne med kirkelig relevans.

11. Vi vedtog at spørge Inger Kamstrup om at være tovholder.

12. Poul Erik orienterede om opsigelse af aftalen med Hede Danmark.

13. Et flertal vedtog at yde et tilskud på 1195 kr.

 

 

14. Næste møde: 12. april. Vi vedtog at rykke juni menighedsrådsmødet til den 6. juni fra 14. juni. Vi drøftede fastelavnsgudstjeneste i hallen. Tanja har haft møde med SKI og har lejet storsalen og fået tilskud fra kommunen. Der er tilmeldt 31 til frivillighedsfesten.

Vinding Sogn

Dato: ons. d.08.02.23 kl. 19.00

Blad nr. 266

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved M.M
 3. Nyt fra Præsten M.M

 

 1. Nyt fra Medarbejdere H.S
 2. Økonomistatus på konti P.K

 

 1. Byfest status T.S

 

 

 

 

 1. Præstebolig status I.T

 

 

 

 

 1. Næste møder

 

 1. Evt.
 • Ægteskabsaftner 27.09 – 11.10
 • Medarbejdermøde 23.02
 • Gud og Guf 22.03
 • Kirkekaffe 02-04
 • Gospel kids

1. Vi tilføjede punkt 8.

2. Vi sang nr. 786.

3. Deadline for kirkenyt 24. februar. Der er fortsat uregelmæssigheder med gulvvarmen i konfirmandafdelingen.

4. Der arbejdes med opsætning af kantsten på den næste gang mod syd.

5. Intet nyt vedr. 2022. Vi har ikke modtaget rapport fra 2023 endnu. Vi har søgt 5 %s midler til dækning af merudgift til varme på ca. 65000 kr.

6. Tanja redegjorde for status vedr. byfesten. Herning kommune giver ikke de 20000 kr., som først var lovet. Nu ser det ud til, at der kan søges 3-5000 kr. Der er drøftelser mellem byfest og SKI vedr. arrangementer og lejeudgifter. Program: Lørdag Landsbydysten Tirsdag og Torsdag Byvandring Tirsdag orienteringsløb. Onsdag sangaften. Fredag Biograf for alle aldre. Lørdag på stadion motorcykelklub og dyrskue.

7. Ivan redegjorde for forarbejdet før byggeriet, bl.a. fjernelse af garage mv. Ivan og Poul Erik har været til møde med K2 Huse om den indledende fase. Poul Erik redegjorde for fræsning af trærødder, samt flytning af jord. Vedr.: pressemeddelelse: Ivan redegjorde for meddelelsen, som kommer i næste uges lokalavis, samt på hjemmesiden.

8. Næste møde: 8. marts. På dette møde aftales, om 14/6 mødet kan flyttes.

9. Ægteskabsaftener 27/9 og 11/10 i SKI: Foredragsaftener v/Majbrit og Peter Rosgaard, Videbæk. Der skal være tilmelding: 100 kr. pr. par pr aften. Medarbejdermøde 23/2 18.00: Ivan sender dagsorden ud og bestiller mad. Gud & Guf 22/3: Leif kontakter Teen FC om at stå for pizza arrangementet.  Kirkekaffe 2/4 i konfirmandlokalet. Anette og Anni arrangerer. Gospels Kids: Ivan har forsøgt at komme i kontakt med Dorte Lundgaard. Frivillighedsfest 9/3 i SKI. Anette og Leif arrangerer. Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen kommer og fortæller om frivilligt arbejde. På næste mødes dagsorden: Julevandring-arrangementet. Hvis man er fraværende pga. et andet møde som menighedsrådsrepræsentant, skal det skrives under afbud. Poul Erik orienterede om HedeDanmarks manglende pasning af de to arealer ved præstegården. Vi opsiger aftalen med dem. Ivan orienterede om nogle medarbejderes tak for julegaven. Anne Marie har forespurgt om at komme på kursus i sangteknik. Leif vil arrangere fællesudflugt med Vind menighedsråd.

Vinding Sogn

Dato: ons. d.10.01.23 kl. 18.30

Blad nr. 265

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 

 1. Fællesmøde med Vind MR vedr. præstebolig gennemgang af indkommende tilbud IT
 2. GK. Af dagsorden L.L
 3. Indledning ved M.M
 4. Nyt fra Præsten M.M
 5. Nyt fra Medarbejdere H.S
 6. Økonomi P.K  

Krav om elektronisk bilag fra 01.01.24

 1. Besøg fra Kordegn kontoret i Ellebæk

Vi sætter ansigt på og gennemgår, hvordan er det første år gået, hvad kan vi hjælpe hinanden med.

Adgang til e boks

 1. Snak om elektronisk kirkeblad, hvor står vi?
 2. Nye krav om affaldssortering ved Herning kommune
 3. Ny kaffemaskine i skovhuset
 4. Evt.

Afbud: Tanja og Henning.

1.Lukket punkt: Se referatet fra fællesmødet.

2. iab.

3. iab.

4. Vi vedtog at få modtagere og mikrofoner repareret. Vi skal have en vedtagelse af, om der skal være ”udvidet” kirkekaffe i konfirmandlokalet i 2023.

5. iab.

6. Peder orienterede om, at der er krav om elektronisk bilag.

7. Tina og Helle fra Ellebæk Sogn gav udtryk for, hvordan det første år er gået. Vi drøftede brug og adgang til e boks. Vi drøftede, om der kan laves en månedsopdatering, så vi kan følge, om vi overholder budgettet. Regnskabet for 2022 vil nok vise et underskud. Helle foreslår, at vi søger PU midler. Helle vil gerne vide, når der kommer en regning, f.eks. fra kirkegården, om det er til eget brug eller til videresalg, eller til kirken eller til kirkegården. Helle taler med Henning om det. Tina ønsker, at medarbejderne husker at indberette ferie.

8. Leif orienterede om sine overvejelser, der går på, at vi ikke er klar til at etablere ChurchDesk. Han lufter spørgsmålet om at afskaffe det fysiske kirkeblad på frivillighedsaftenen den 9. marts.

9. Leif redegjorde for kommunens henvendelse om affaldssortering. Anette kontakter Henning for at finde ud af, hvad vi har behov for.

10. Vi vedtog at udskyde beslutningen til 2024 af økonomiske årsager.

11. Frivillighedsfest 9. marts. Dato for medarbejdermøde: torsdag den 23. februar 18.00. Poul Erik orienterede om Hede Danmarks manglende initiativ vedr. plantning af grantræer, samt pleje af eng mv. Helle orienterede om, at Herning provsti har meddelt, at alle menighedsrådsmedlemmer ikke længere automatisk kan få skattefri godtgørelse, medmindre de har en god begrundelse. Ægteskabskursus: Anette ønsker at udskyde det. Tanja har bedt om at udtræde af planlægningen. Leif tilbyder at hjælpe. Anette ønsker at der indkøbes en skammel/trappe til scenen i kirken. Anette spurgte til Gospel-Kids og hvor langt vi er. Ivan har kontakt til Dorte Lundgaard.

Vinding Sogn

Dato: ons. d. 23.11.22 kl. 19.00

Blad nr. 264

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Indledning ved L.L
 3. Valg af formand L.L
 4. Valg af næstformand L.L
 5. Nyt fra Præsten M.M
 6. Nyt fra Medarbejdere H.S
 7. Økonomi P.K  
 8. Debitorer beslutningen føres til referat P.K
 9. Nyt fra byggeudvalget
 10. Overvejelser om Churchdesk Kirke kultur medarbejder Dorthe Lundgård medv. L.L
 11. Gulv i konfirmandstuen skadet efter defekt gulvvarme L.L
 12. Ægteskabskursus 2023 er tiden til det igen? L.L
 13. Ny kaffemaskine i skovhuset
 14. Lukket pkt. aflønning af kirkesanger I.T
 15. Evt.

Afbud fra Tanja.

1. Vi behandler punkt 10 efter punkt 2.

2. Vi sang nr. 84 Gør døren høj og Leif læste om 1.s.i advent.

10. Dorthe Lundgaard gennemgik ChurchDesk muligheder og DKMs muligheder. Vi vedtog at høre de frivillige organisationer, om de tror, at de vil gøre brug af mulighederne på ChurchDesk. Og tager derefter stilling til det. Hun redegjorde også for tanker om Gospel Kids i Vinding. Vi vedtog at ansætte Dorthe Lundgaard foreløbig ½ år. Ivan tager kontakt.

3. Leif blev genvalgt.

4. Anette blev genvalgt.

5. Vi drøftede retningslinjer for fotografering i kirken. Vi tager det på dagsorden næste gang.

6. Vi sætter et udendørs juletræ op ved kirken med led lys.

7. Der skal ikke optages lån i 2022 vedr. præsteboligbyggeriet, men overførslen af rentebeløbet på 57.938 kr. skal vi ansøge PU om at overføre fra drift til anlæg. PU har tidligere taget stilling til 40.000, så det drejer sig alene om 17.938 kr.

8. Henning redegjorde for de otte debitorer, der er. Nr. 460 opkræves og de øvrige nulstilles, da der er fejl i debitorlisten.

9. Ivan redegjorde for status på præsteboligbyggeriet.

11. Poul Erik kontakter provstiet vedr. skade i gulv i konfirmandlokalet.

12. Vi vedtog at bede Tanja og Anette om at lægge det til rette.

13. udsat til næste møde.

14. Vi vedtog at fastholde kirkesangernes nuværende løn som er satsen for præliminær organister.

15. Bogholder Helle Nielsen og Tina Nørgaard vil gerne komme på besøg i januar. Anette har sendt et bilag ud om udelys på kirkegården. Vi går videre med det. Kirkegårdsvedtægterne er godkendt. Morten lægger det ud på hjemmesiden.

Vinding Sogn

Dato: ons. d. 26.10.22 kl. 17.30

Blad nr. 263

 

Formandens initialer  LL

Konfirmandlokale

Dagsorden

Beslutning

 1. GK. Af dagsorden L.L
 2. Vi starter med sandwich 17.30 A.O
 3. Online møde med ChurchDesk

Gennemgang af kalendersystem og hjemmeside kl.18.00 L.L

 1. Indledning I.T
 2. Nyt fra Præsten M.M

 

 

 1. Nyt fra Medarbejdere H.S

 

 1. Julevandring i 2023 ideoplæg T.S
 2. Evaluering af G og G M.M

 

 

 

 1. Høstofferfordeling
 2. Menighedsudflugt

 

 

 

 1. Økonomi P.K se bilag

 

 1. Energibesparelse se brev fra kirkeministeriet 9 sep. På DAP. L.L
 2.  Lukket pkt. gennemgang af indkommende ansøgninger, til opslåede stillinger I.T
 3. Evt.

1. Vi tilføjede pkt. 9 og 10.

2. Anette havde købt sandwich.

 

3. Leif orienterede kort om henvendelsen. Vi var online med en ansat ved ChurchDesk. Pris: 900/1650 kr. pr. måned + moms, samt et opstartsgebyr på 7500 kr. + moms. Vi tager stilling til det næste gang.

4. Vi sang DDS nr. 729: Nu falmer skoven.

5. Morten har fået en henvendelse, om menighedsrådet vil arrangere et ægteskabskursus med Mads Noer i stil med det foregående for 8-9 år siden i hjemmeværnsgården. Leif tager det på dagsorden næste gang.

6. Grandækningen er i gang. Varmepumpen kører så økonomisk, som den kan. Der er en stor stigning på priserne på takstbladet.

7. Udsat til næste møde.

 

8. Vi vedtog at fortsætte med G&G to gange om året, og at omdele breve til alle 0-10 årige. Anette og Tanja uddeler på landet. Morten spørger Marianne Lis om at tage byturen. Morten reserverer missionshuset til 2023.

9. Vi fordelte høstofferet – se bilag 263,1

10. Leif har fået en henvendelse om, hvorfor vi ikke har en menighedsudflugt. Om man kunne spørger nogle af de tidligere menighedsrådsmedlemmer, om de vil arrangere. Vi vedtog at svare, at vi har sat caféeftermiddag i værk i stedet for.

11. Vinding Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12023014, Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 18-10-2022 11:08.

12. Vi vedtog at få en opdeling af projektører og øvrig belysning. Henning kontakter HB connection. Det tages op igen, når det evt. er tid til at ændre igen.

13. Der er kommet ansøgere til nogle af de opslåede stillinger. Ivan giver besked til dem, vi har ansat.

 

14. Ivan orienterede om status på præstegårdsbyggeriet. Tanja orienterede om status på byfestudvalget, hvor der er mangel på organisationer, der deltager. Provstiet har ikke vedtaget vores kirkegårdsvedtægter, men den kommer på næste provstiudvalgsmøde. Forespørgsel om at få referatet på hjemmesiden. Anette orienterede om ”bekymringsmøde vedr. Brugsen”.